Helista ja küsi lisainformatsiooni

+372 5170813
info (ät) retek.ee

omanikujärelevalve

Midagi kasulikku...

Omanikujärelevalve tegemine ehitusprotsessis on kasulik nii omanikule kui ka ehitajale kuna probleemide avastamine enne selle tekkimist on kõige odavam viis seda lahendada. Mida kaugemale on projekt jõudnud seda kulukamaks läheb paranduste ja muudatuste tegemine. See tähendab, et omanikjärelevalve kasutamine konsultatsioonina juba projekteerimise staadiumis on lõppkokkuvõttes soodsam. 

Ehitusmaksumus

Reeglina on vaja ehitusluba on vaja maja ehitamiseks või ümberehitamiseks. Ehitusluba on luba, mille väljastab kohalik omavalitsus. Ehitusluba väljastatakse projekti alusel, mis on koostatud pädeva projekteerija poolt. Projekt peab vastama projekteerimistingimustele või kehtestatud detailplaneeringule.

Ehitusloa vajadus sõltub suurel määral sellest, mida ehitama hakatakse. Kui hakatakse ehitama elamut, mis on pindalaga kuni 60m2 ja üle 5m kõrge on vaja juba ehitusluba. Täpset vajadust ehitusloa või ehitusteatise nõudele saad lugeda Ehituseadustiku lisast 1. 

Ehituseadustiku alusel peab omanik tagama omanikujärelevalve ehitise üle. Omanikujärelevalvet võib teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. 

Kui soovid ehitusloa taotlemisel abi siis võta ühendust!

 

Ehitusseadustik ja Planeerimisseadus–  kindlasti tuleb jälgida seadusemuudatusi ning kas antud seadustik on veel kehtiv. Nende seaduste järgi tuleb planeerida ehitustegevus ning kontrollida, et ka projekteerijad ei oleks enda töös vigu teinud.

Ehitisregister – kõiki hooneid sisaldav register. Võimaldab kontrollida hoonete ja korterite informatsiooni. Selle kaudu saab kontrollida olemasoevate hoonete tehnosüsteeme ning muid parameetreid. Samuti sisaldab see ka ehitatavate hoonete infot.

Maa-amet – Maaametist saab informatsiooni kinnistupiiride kohta. Lisaks on võimalik näha kinnistutel olevaid tehnorajatisi ja trasse. Võimalik on näha ka kitsendusi, mis võivad kinnistutele määratud olla. Väga hea abivahend kinnistute info leidmiseks!

Majandustegevuse register – Selle keskkonna kaudu saab kontrollida ettevõtete ja isikute pädevustunnistusi ning seda kas majandustegevuseks on antud riigi poolt luba. Kuna ehitus ja projekteerimisvaldkond on vastutusrikas valdkond tuleb kontrollida registrist kas tööde tegijal on selleks õigus. Kui õigus majandustegevuseks puudub, võtab riski enda peale töö tellija.

Retek Inseneeria omab majandustegevuse registris omanikujärelevalve tegemise luba. 

Building information modeling – informatsioon selle kohta mida tähendab BIM (Ing. k.). BIM mudel on uus projekteerimise lähenemine milles projekteeritakse hoone mudelprogrammis ning hoonest tekib kahemõõtmeliste jooniste asemel kolmemõõtmeline mudel, mis sisaldab oluliselt rohkem informatsiooni.

VKKVJ on lühend Vesi, Kanalisatsioon, Küte, Ventilatsioon ja Jahutus. Nende osade projekteerimine on kindlasti vaja lahendada koos arhitektiga, et oleks tagatud kõikide tehnosüsteemide sobivus hoone arhitektuuriga. Arhitektid soovivad tagada ilu kuid hooned peavad olema ka toimivate ja praktiliste tehnosüsteemidega.

Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi väiksema osa kohta lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks, enamasti eraomandi arendamiseks.Protsess algab sellest, et eraomanikul on kas maatükk, mida ta soovib arendada, või idee, mida ta soovib realiseerida. Selleks palkab ta planeerija, kes aitab mõtted planeeringuks vormistada ning omavalitsuse ja huvigruppidega läbi rääkida.

 

Detailplaneeringuga antakse seaduslik alus uute hoonete ehitamiseks, olemasolevate hoonete juurdeehituste tegemiseks, maa-alade kruntideks jaotamiseks ning olemasolevate kruntide piiride muutmiseks. Detailplaneeringu ülesanne on hinnata kavandatava muudatuse tervikmõju ning leida ühiskondlik kokkulepe nende muudatuste elluviimiseks.  

Iga ettevõte kes tegutseb Eestis peab olema juhitud eriala spetsialisti poolt, et oleks tagatud teenuse usaldusväärsus ja spetsialisti pädevus teha konkreetset tööd.

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutset saab kontrollida isiku nime järgi siit